News & Events

Asistans pou lojman HomeBASE nan Eta Massachusetts (February 2024)

HomeBASE bay fanmi ki kalifye pou chèltè ijans EA yo yon asistans nan zafè lojman. Nan kad pwogram HomeBASE la, oumenm ak fanmi w gendwa kalifye pou resevwa jiska $30,000 sou yon peryòd dezan, ak posiblite pou jwenn asistans pou yon twazyèm
ane tou. Gade plis enfòmasyon isit la.